UtenlandsstudenterLink kopiert

I årets undersøkelse er også norske studenter i utlandet inkludert. Hvordan svarte disse studentene?

Forhold på studiestedet

Hvor tilfredse er utenlandsstudentene med forholdene på lærestedet og i studiebyen?

Følte du deg godt mottatt på nåværende studieprogram da du var ny student?

88 % av utenlandsstudentene rapporterer at de følte seg godt mottatt på studieprogrammet da de var ferske studenter. 12 % opplevde ikke å bli godt mottatt. Dette er omtrent likt som studenter i Norge.

Deltok du i fadderordning eller lignende på ditt nåværende studieprogram da du var ny student?

77 % av utenlandsstudentene deltok i en eller annen grad på fadderordning som ny student. Dette er høyere deltakelse enn blant innenlandsstudentene (69 %).

Var din/husholdningens økonomi i mesteparten av de siste 12 månedene slik at du/dere ville klare en uforutsett regning på 5000 kr?

Utenlandsstudentene oppgir i mindre grad å ha problemer med å klare en uforutsett utgift på 5000 kr, sammenlignet med innenlandsstudentene.

Tilfredshet med studiebyen totalt

71 % av utenlandsstudentene sier de er fornøyde med studiebyen totalt sett. Det er noen prosent høyere enn blant innenlandsstudentene (67 %).

Tilfredshet med studiebyen ut ifra tematiske områder

Når det gjelder tilfredshet med studiebyen fordelt på spesifikke tematiske områder viser årets undersøkelse at rundt 70 % av studentene er fornøyde med kulturtilbudet, kollektivtilbudet, studentmiljøet og utelivstilbudet. Betydelig færre (56 %) er fornøyde med boligtilbudet og helsetilbudet (63 %). På tvers av de fleste tematiske områdene rapporterer utelandsstudentene om høyere tilfredshet sammenlignet med innenlandsstudentene.

Hvor fornøyd er du med de faglige forholdene det siste semesteret?

Utenlandsstudentene er minst fornøyde med tilbakemelding på egen læring (49 %) og den faglige veiledningen (55 %), mens de er mest fornøyde med egen arbeidsinnsats (67 %). Utenlandsstudentene rapporterer om noe høyere tilfredshet med undervisningen og egen arbeidsinnsats enn innenlandsstudentene. Samtidig er studentene i utlandet noe mindre fornøyde med den faglige veiledningen og tilbakemelding på egen læring, sammenlignet med studentene i Norge.

Er du/har du vært involvert i organisert frivillig studentvirksomhet?

Utenlandsstudentene er noe mer involvert i frivillig studentengasjement enn innenlandsstudentene. Det er spesielt tydelig innen idrett, faglige foreninger og interesseforeninger (12-16 % vs. 6-7 %).

Følte du deg godt mottatt på nåværende studieprogram da du var ny student?

88 % av utenlandsstudentene rapporterer at de følte seg godt mottatt på studieprogrammet da de var ferske studenter. 12 % opplevde ikke å bli godt mottatt. Dette er omtrent likt som studenter i Norge.

Deltok du i fadderordning eller lignende på ditt nåværende studieprogram da du var ny student?

77 % av utenlandsstudentene deltok i en eller annen grad på fadderordning som ny student. Dette er høyere deltakelse enn blant innenlandsstudentene (69 %).

Var din/husholdningens økonomi i mesteparten av de siste 12 månedene slik at du/dere ville klare en uforutsett regning på 5000 kr?

Utenlandsstudentene oppgir i mindre grad å ha problemer med å klare en uforutsett utgift på 5000 kr, sammenlignet med innenlandsstudentene.

Tilfredshet med studiebyen totalt

71 % av utenlandsstudentene sier de er fornøyde med studiebyen totalt sett. Det er noen prosent høyere enn blant innenlandsstudentene (67 %).

Tilfredshet med studiebyen ut ifra tematiske områder

Når det gjelder tilfredshet med studiebyen fordelt på spesifikke tematiske områder viser årets undersøkelse at rundt 70 % av studentene er fornøyde med kulturtilbudet, kollektivtilbudet, studentmiljøet og utelivstilbudet. Betydelig færre (56 %) er fornøyde med boligtilbudet og helsetilbudet (63 %). På tvers av de fleste tematiske områdene rapporterer utelandsstudentene om høyere tilfredshet sammenlignet med innenlandsstudentene.

Hvor fornøyd er du med de faglige forholdene det siste semesteret?

Utenlandsstudentene er minst fornøyde med tilbakemelding på egen læring (49 %) og den faglige veiledningen (55 %), mens de er mest fornøyde med egen arbeidsinnsats (67 %). Utenlandsstudentene rapporterer om noe høyere tilfredshet med undervisningen og egen arbeidsinnsats enn innenlandsstudentene. Samtidig er studentene i utlandet noe mindre fornøyde med den faglige veiledningen og tilbakemelding på egen læring, sammenlignet med studentene i Norge.

Er du/har du vært involvert i organisert frivillig studentvirksomhet?

Utenlandsstudentene er noe mer involvert i frivillig studentengasjement enn innenlandsstudentene. Det er spesielt tydelig innen idrett, faglige foreninger og interesseforeninger (12-16 % vs. 6-7 %).

Studieferdigheter

En fulltidsstudent forventes å produsere 60 poeng per studieår. Hvordan vurderer utenlandsstudentene egne studieferdigheter, og hvilke forhold påvirker disse?

Har du strøket til eksamen etter at du begynte på høgskole/universitet?

Andelen utenlandsstudenter som rapporterer å ikke ha strøket etter å ha startet på studiene er 67 %. Sammenlignet med studenter i Norge (71 %) er dette litt lavere. Av utenlandsstudentene har 14 % strøket en gang, og 19 % har strøket flere ganger.

Har du eksamensangst?

12 % av utenlandsstudentene plages svært mye av eksamensangst og 29 % plages en del. Dette er en noe lavere andel enn blant innenlandsstudentene.

Hvor mange timer brukte du anslagsvis på studiene i løpet av forrige uke?

Utenlandsstudentene bruker noen flere timer på studiene enn innenlandsstudentene (25 timer i uken vs. 21 timer i uken).

Har du strøket til eksamen etter at du begynte på høgskole/universitet?

Andelen utenlandsstudenter som rapporterer å ikke ha strøket etter å ha startet på studiene er 67 %. Sammenlignet med studenter i Norge (71 %) er dette litt lavere. Av utenlandsstudentene har 14 % strøket en gang, og 19 % har strøket flere ganger.

Har du eksamensangst?

12 % av utenlandsstudentene plages svært mye av eksamensangst og 29 % plages en del. Dette er en noe lavere andel enn blant innenlandsstudentene.

Hvor mange timer brukte du anslagsvis på studiene i løpet av forrige uke?

Utenlandsstudentene bruker noen flere timer på studiene enn innenlandsstudentene (25 timer i uken vs. 21 timer i uken).

Livsstil og helseatferd

Hvordan er livsstilen og helseatferden til utenlandsstudentene?

Hvor ofte driver du mosjon?

Utenlandsstudentene trener noe oftere 2-3 ganger i uken enn innenlandsstudentene.

Moderat til høy fysisk aktivitet: 300 min/uke

84 % av utenlandstudentene er mindre fysiske aktive enn anbefalt, mens 16 % oppfyller anbefalingene. Det er omtrent likt med innenlandsstudentene.

Røyker du?

Når det gjelder røyking er det kun små forskjeller mellom utenlandsstudentene og innenlandstudentene.

Bruker du snus eller lignende?

Daglig eller sporadisk bruk av snus er mindre utbredt blant utenlandsstudentene sammenlignet med innenlandsstudentene (19 % vs. 24 %).

Hvor ofte drikker du alkohol?

Utenlandsstudentene utmerker seg ved at en vesentlig høyere andel studenter drikker 2-3 ganger i uken eller mer enn innenlandsstudentene. Andelen som drikker 2-3 ganger i uken eller mer (36 %) er over dobbelt så høy sammenlignet med studenter i Norge (17 %).

Hvor mange alkoholenheter (en liten øl, et glass vin, eller en drink) drikker du typisk på en dag du drikker?

Utenlandsstudentene drikker sjeldnere 7 eller flere alkoholenheter sammenlignet med innenlandsstudentene. Disse funnene kan imidlertid sees i lys av at utenlandsstudenter drikker alkohol oftere enn innenlandsstudenter.

Problemfylt alkoholbruk

Over halvparten av utenlandsstudentene har enten skadelig (19 %) eller risikofylt (37 %) alkoholbruk. Dette er noe høyere enn blant innelandsstudentene.

Andel som har brukt narkotika (eller legemidler som gir rus) minst 5 ganger siste året.

Det er kun små forskjeller i narkotikabruk (minst 5 ganger siste året) mellom utenlandsstudentene og innenlandsstudentene.

BMI

22 % av utenlandsstudentene er overvektige og 6 % har fedme. Andelen utenlandsstudenter som har overvekt eller fedme er lavere enn blant innenlandsstudentene.

Hvor ofte driver du mosjon?

Utenlandsstudentene trener noe oftere 2-3 ganger i uken enn innenlandsstudentene.

Moderat til høy fysisk aktivitet: 300 min/uke

84 % av utenlandstudentene er mindre fysiske aktive enn anbefalt, mens 16 % oppfyller anbefalingene. Det er omtrent likt med innenlandsstudentene.

Røyker du?

Når det gjelder røyking er det kun små forskjeller mellom utenlandsstudentene og innenlandstudentene.

Bruker du snus eller lignende?

Daglig eller sporadisk bruk av snus er mindre utbredt blant utenlandsstudentene sammenlignet med innenlandsstudentene (19 % vs. 24 %).

Hvor ofte drikker du alkohol?

Utenlandsstudentene utmerker seg ved at en vesentlig høyere andel studenter drikker 2-3 ganger i uken eller mer enn innenlandsstudentene. Andelen som drikker 2-3 ganger i uken eller mer (36 %) er over dobbelt så høy sammenlignet med studenter i Norge (17 %).

Hvor mange alkoholenheter (en liten øl, et glass vin, eller en drink) drikker du typisk på en dag du drikker?

Utenlandsstudentene drikker sjeldnere 7 eller flere alkoholenheter sammenlignet med innenlandsstudentene. Disse funnene kan imidlertid sees i lys av at utenlandsstudenter drikker alkohol oftere enn innenlandsstudenter.

Problemfylt alkoholbruk

Over halvparten av utenlandsstudentene har enten skadelig (19 %) eller risikofylt (37 %) alkoholbruk. Dette er noe høyere enn blant innelandsstudentene.

Andel som har brukt narkotika (eller legemidler som gir rus) minst 5 ganger siste året.

Det er kun små forskjeller i narkotikabruk (minst 5 ganger siste året) mellom utenlandsstudentene og innenlandsstudentene.

BMI

22 % av utenlandsstudentene er overvektige og 6 % har fedme. Andelen utenlandsstudenter som har overvekt eller fedme er lavere enn blant innenlandsstudentene.

Psykisk helse og trivsel

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, håndtere normale stressituasjoner i livet, arbeide på en fruktbar og produktiv måte og ha mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet. God psykisk helse er altså en positiv tilstand – ikke bare fravær av sykdom og vansker. Hvordan svarer utenlandsstudentene på spørsmål om livskvalitet, psykiske plager og lidelser, hjelpsøking, ensomhet, søvn, selvskading og suicidalitet, seksuell trakassering og mobbing?

Studentenes livskvalitet

Utenlandsstudentene utpeker seg med vesentlig høyere skåre på livskvalitet enn innenlandsstudentene. 55 % av utenlandsstudentene rapporterer om god/svært god livskvalitet, mens 43 % av innenlandsstudentene rapporterer det samme.

Studentenes psykiske plager

Når det gjelder psykiske plager rapporterer utenlandsstudentene mindre hyppigere om plager enn innenlandsstudentene. 26 % av utenlandsstudentene har det som kan klassifiseres som alvorlige psykiske plager, mot 33 % av innenlandsstudentene.

Studentenes grad av ensomhet

Generelt rapporterer utenlandsstudenter noe sjeldnere om ensomhet enn innenlandsstudentene. 24% av utenlandsstudentene rapporterer at de «ofte» eller «svært ofte» savner noen å være sammen med, mot 27% av innenlandsstudentene. Videre oppgir 17% av utenlandsstudentene at de «ofte» eller «svært ofte» føler seg utenfor, mot 20% av innenlandsstudentene. Andelen som har svart «ofte» eller «svært ofte» på om de føler seg isolert er på 16% blant utenlandsstudetene, mot 19%.

Insomni (kroniske søvnproblemer)

Utenlandsstudentene har lavere forekomst av insomni enn innenlandsstudentene (27 % vs. 33 %).

Søvnlengde i timer og minutter (gjennomsnitt på hverdager)

Utenlandsstudentene utmerker seg ved at de får vesentlig mer søvn enn innenlandsstudentene. Utenlandsstudentene sover i gjennomsnitt 21 minutter lengre sammenlignet med innenlandsstudentene.

Andel som har vært utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering (verbal, ikke-verbal eller fysisk trakassering)

1 av 3 utenlandsstudenter oppgir å ha blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. Utenlandsstudentene oppgir høyere omfang av seksuell trakassering enn innenlandsstudentene, hvor omtrent 1 av 4 oppgir å ha blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering.

Utsatt for mobbing

4 % av utenlandsstudentene rapporterer å ha blitt mobbet av medstudenter, mens 1 % har blitt mobbet av ansatte. Utenlandsstudentene oppgir noe oftere å ha blitt utsatt for mobbing enn innenlandsstudentene, selv om forskjellene er små.

Hvor ofte har du selv vært med på å mobbe medstudenter de siste månedene?

2 % av utenlandsstudentene sier de selv har vært med på å mobbe medstudenter de siste månedene. Det er omtrent likt med innenlandsstudentene.

Selvskadings- og selvmordstanker og/eller – handlinger

Omfanget av selvskading og selvmordsforsøk er høyt blant studentene. Blant utenlandsstudentene er omfanget av selvskading og selvskadingstanker noe mindre enn blant innenlandsstudentene samlet sett. 15 % av utenlandsstudentene har skadet seg selv uten intensjon om å ta sitt eget liv, mot 20 % av innenlandsstudentene. 17 % av utenlandsstudentene har hatt selvskadingstanker uten intensjon om å ta sitt eget liv, mot 22 % av studentene i Norge. Blant utenlandsstudentene rapporterer henholdsvis 17 % om selvmordstanker og 2 % om selvmordsforsøk (mot 23 % og 5 %).

* Uten intensjon om å ta sitt eget liv.

Har du søkt hjelp for psykiske vansker i løpet av det siste året?

Hver femte utenlandsstudent rapporterer at de har søkt hjelp for psykiske vansker i løpet av det siste året. 4 % har oppsøkt, men ikke fått hjelp. Det er samme andel som blant innenlandsstudentene.

Har du søkt hjelp for fysiske plager i løpet av det siste året?

42 % av utenlandsstudentene har søkt hjelp for fysiske plager i løpet av det siste året. 3 % har oppsøkt, men ikke fått hjelp. Det er samme andel som blant studentene i Norge.

Studentenes livskvalitet

Utenlandsstudentene utpeker seg med vesentlig høyere skåre på livskvalitet enn innenlandsstudentene. 55 % av utenlandsstudentene rapporterer om god/svært god livskvalitet, mens 43 % av innenlandsstudentene rapporterer det samme.

Studentenes psykiske plager

Når det gjelder psykiske plager rapporterer utenlandsstudentene mindre hyppigere om plager enn innenlandsstudentene. 26 % av utenlandsstudentene har det som kan klassifiseres som alvorlige psykiske plager, mot 33 % av innenlandsstudentene.

Studentenes grad av ensomhet

Generelt rapporterer utenlandsstudenter noe sjeldnere om ensomhet enn innenlandsstudentene. 24% av utenlandsstudentene rapporterer at de «ofte» eller «svært ofte» savner noen å være sammen med, mot 27% av innenlandsstudentene. Videre oppgir 17% av utenlandsstudentene at de «ofte» eller «svært ofte» føler seg utenfor, mot 20% av innenlandsstudentene. Andelen som har svart «ofte» eller «svært ofte» på om de føler seg isolert er på 16% blant utenlandsstudetene, mot 19%.

Insomni (kroniske søvnproblemer)

Utenlandsstudentene har lavere forekomst av insomni enn innenlandsstudentene (27 % vs. 33 %).

Søvnlengde i timer og minutter (gjennomsnitt på hverdager)

Utenlandsstudentene utmerker seg ved at de får vesentlig mer søvn enn innenlandsstudentene. Utenlandsstudentene sover i gjennomsnitt 21 minutter lengre sammenlignet med innenlandsstudentene.

Andel som har vært utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering (verbal, ikke-verbal eller fysisk trakassering)

1 av 3 utenlandsstudenter oppgir å ha blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. Utenlandsstudentene oppgir høyere omfang av seksuell trakassering enn innenlandsstudentene, hvor omtrent 1 av 4 oppgir å ha blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering.

Utsatt for mobbing

4 % av utenlandsstudentene rapporterer å ha blitt mobbet av medstudenter, mens 1 % har blitt mobbet av ansatte. Utenlandsstudentene oppgir noe oftere å ha blitt utsatt for mobbing enn innenlandsstudentene, selv om forskjellene er små.

Hvor ofte har du selv vært med på å mobbe medstudenter de siste månedene?

2 % av utenlandsstudentene sier de selv har vært med på å mobbe medstudenter de siste månedene. Det er omtrent likt med innenlandsstudentene.

Selvskadings- og selvmordstanker og/eller – handlinger

Omfanget av selvskading og selvmordsforsøk er høyt blant studentene. Blant utenlandsstudentene er omfanget av selvskading og selvskadingstanker noe mindre enn blant innenlandsstudentene samlet sett. 15 % av utenlandsstudentene har skadet seg selv uten intensjon om å ta sitt eget liv, mot 20 % av innenlandsstudentene. 17 % av utenlandsstudentene har hatt selvskadingstanker uten intensjon om å ta sitt eget liv, mot 22 % av studentene i Norge. Blant utenlandsstudentene rapporterer henholdsvis 17 % om selvmordstanker og 2 % om selvmordsforsøk (mot 23 % og 5 %).

* Uten intensjon om å ta sitt eget liv.

Har du søkt hjelp for psykiske vansker i løpet av det siste året?

Hver femte utenlandsstudent rapporterer at de har søkt hjelp for psykiske vansker i løpet av det siste året. 4 % har oppsøkt, men ikke fått hjelp. Det er samme andel som blant innenlandsstudentene.

Har du søkt hjelp for fysiske plager i løpet av det siste året?

42 % av utenlandsstudentene har søkt hjelp for fysiske plager i løpet av det siste året. 3 % har oppsøkt, men ikke fått hjelp. Det er samme andel som blant studentene i Norge.

Fysisk helse

Hvordan står det til med utenlandsstudentenes fysiske helse?

Hvordan er helsen din nå?

Majoriteten av utenlandsstudentene rapporterer om god eller svært god helse. 17 % av utenlandsstudentene sier helsen er dårlig eller ikke helt god, mot 26 % av innenlandsstudentene.

Nivå av fysiske plager/smerter

Generelt har utenlandsstudentene et betydelig lavere nivå av fysiske plager/smerter sammenlignet med innenlandsstudentene. 28 % av utenlandsstudentene rapporterer om et høyt/svært høyt nivå av fysiske plager/smerter, mot 38 % av studentene i Norge.

Hvordan er helsen din nå?

Majoriteten av utenlandsstudentene rapporterer om god eller svært god helse. 17 % av utenlandsstudentene sier helsen er dårlig eller ikke helt god, mot 26 % av innenlandsstudentene.

Nivå av fysiske plager/smerter

Generelt har utenlandsstudentene et betydelig lavere nivå av fysiske plager/smerter sammenlignet med innenlandsstudentene. 28 % av utenlandsstudentene rapporterer om et høyt/svært høyt nivå av fysiske plager/smerter, mot 38 % av studentene i Norge.

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.