Fysisk helseLink kopiert

Hvordan står det til med studentenes fysiske helse?

Vurdering av egen fysisk helse

Studentene ble spurt om hvordan de vurderer egen helsestilstand.

Hvordan er helsen din nå?

74 % av studentene vurderer sin egen helse som god eller svært god. Samtidig oppgir omtrent 1 av 4 at deres helse er dårlig eller ikke helt god.

Hvordan er helsen din nå?

Det ser ut til at egenvurdert fysisk helse har forbedret seg blant studentene de siste årene. Andelen som rapporterte om god eller svært god helse sank betydelig i tilleggsundersøkelsen i 2021. Årets undersøkelse viser en bedring, men ikke samme høye nivå som i 2018. Det burde merkes at spørsmålsleddet og svarkategoriene har endret seg gjennom undersøkelsesårene. Det medfører at resultatene må tolkes med varsomhet.

Hvordan er helsen din nå?

74 % av studentene vurderer sin egen helse som god eller svært god. Samtidig oppgir omtrent 1 av 4 at deres helse er dårlig eller ikke helt god.

Hvordan er helsen din nå?

Det ser ut til at egenvurdert fysisk helse har forbedret seg blant studentene de siste årene. Andelen som rapporterte om god eller svært god helse sank betydelig i tilleggsundersøkelsen i 2021. Årets undersøkelse viser en bedring, men ikke samme høye nivå som i 2018. Det burde merkes at spørsmålsleddet og svarkategoriene har endret seg gjennom undersøkelsesårene. Det medfører at resultatene må tolkes med varsomhet.

Fysiske plager

Studentene ble spurt om hvilke sykdommer eller plager de har og om de har oppsøkt hjelp for fysiske plager.

Har du noen av disse sykdommene/plagene?

Allergi og intoleranse er den vanligste sykdommen/plagen blant studenter (31 %), etterfulgt av eksem og migrene (12-13 %).

Har du noen av disse sykdommene/plagene?

Trender over tid viser at det er få endringer i fysiske sykdommer/plager siden 2018.

Studentenes helseplager

Siden 2018 har vi kartlagt somatiske helseplager ved hjelp av screeningskjemaet Somatic Symptoms Scale (SSS-8). Nesten hver femte (38 %) student angir at de har mye eller svært mye helseplager.

Studentenes helseplager

Blant helseplagene studenter oppgir å ha hatt den siste uken, er følelse av trøtthet og lite energi (48 %) vanligst, etterfulgt av søvnproblemer (25 %), hodepine (22 %) og nakkesmerter (20 %).

Har du søkt hjelp for fysiske plager det siste året?

42 % av studentene har oppsøkt hjelp for fysiske plager i løpet av det siste året. Tre prosent har oppsøkt hjelp for fysiske plager, men ikke fått hjelp.

Har du søkt hjelp for fysiske plager det siste året?

Selv om andelen studenter som har oppsøkt hjelp for fysiske plager det siste året har økt siden 2010, ser vi i år ingen endring sammenlignet med undersøkelsen i 2021.

Har du noen av disse sykdommene/plagene?

Allergi og intoleranse er den vanligste sykdommen/plagen blant studenter (31 %), etterfulgt av eksem og migrene (12-13 %).

Har du noen av disse sykdommene/plagene?

Trender over tid viser at det er få endringer i fysiske sykdommer/plager siden 2018.

Studentenes helseplager

Siden 2018 har vi kartlagt somatiske helseplager ved hjelp av screeningskjemaet Somatic Symptoms Scale (SSS-8). Nesten hver femte (38 %) student angir at de har mye eller svært mye helseplager.

Studentenes helseplager

Blant helseplagene studenter oppgir å ha hatt den siste uken, er følelse av trøtthet og lite energi (48 %) vanligst, etterfulgt av søvnproblemer (25 %), hodepine (22 %) og nakkesmerter (20 %).

Har du søkt hjelp for fysiske plager det siste året?

42 % av studentene har oppsøkt hjelp for fysiske plager i løpet av det siste året. Tre prosent har oppsøkt hjelp for fysiske plager, men ikke fått hjelp.

Har du søkt hjelp for fysiske plager det siste året?

Selv om andelen studenter som har oppsøkt hjelp for fysiske plager det siste året har økt siden 2010, ser vi i år ingen endring sammenlignet med undersøkelsen i 2021.

Medikamentbruk

Studentene ble spurt om hvilke legemidler de bruker.

Studentenes medikamentbruk

Medikamentbruk er vanlig blant studentene. Prevensjonsmiddel er det klart mest brukte medikamentet (blant kvinner). Bruk av smertestillende medikamenter uten resept og samlekategorien for andre (uspesifiserte) medikamenter på resept er også utbredt (begge 18 %).

Studentenes medikamentbruk

Trender over tid viser at bruken av medikamenter har gått noe opp. Det gjelder alle typer medikamenter kartlagt i undersøkelsen og både kvinner og menn.

Har du i løpet av studietiden brukt legemidler enten for å øke konsentrasjonsevnen, våkenhet og heve energinivået, eller for å roe deg ned før eksamener/presentasjoner?

Det er forholdsvis lav bruk av prestasjonsfremmende midler blant studentene. 5 % oppgir å ha brukt slike legemidler i løpet av studietiden.

Har du i løpet av studietiden brukt legemidler enten for å øke konsentrasjonsevnen, våkenhet og heve energinivået, eller for å roe deg ned før eksamener/presentasjoner?

Blant studentene som har brukt prestasjonsfremmende midler er energidrikke vanligst (60 %), etterfulgt av Metylfenidat (34 %) og Paracet/Ibux etc. (28 %).

Studentenes medikamentbruk

Medikamentbruk er vanlig blant studentene. Prevensjonsmiddel er det klart mest brukte medikamentet (blant kvinner). Bruk av smertestillende medikamenter uten resept og samlekategorien for andre (uspesifiserte) medikamenter på resept er også utbredt (begge 18 %).

Studentenes medikamentbruk

Trender over tid viser at bruken av medikamenter har gått noe opp. Det gjelder alle typer medikamenter kartlagt i undersøkelsen og både kvinner og menn.

Har du i løpet av studietiden brukt legemidler enten for å øke konsentrasjonsevnen, våkenhet og heve energinivået, eller for å roe deg ned før eksamener/presentasjoner?

Det er forholdsvis lav bruk av prestasjonsfremmende midler blant studentene. 5 % oppgir å ha brukt slike legemidler i løpet av studietiden.

Har du i løpet av studietiden brukt legemidler enten for å øke konsentrasjonsevnen, våkenhet og heve energinivået, eller for å roe deg ned før eksamener/presentasjoner?

Blant studentene som har brukt prestasjonsfremmende midler er energidrikke vanligst (60 %), etterfulgt av Metylfenidat (34 %) og Paracet/Ibux etc. (28 %).

Trening og mosjon

Studentene ble spurt om hvor ofte de mosjonerer.

Hvor ofte driver du mosjon?

SHoT 2022 viser at studentene stort sett trener/mosjonerer relativt ofte. Hele 75 % oppgir at de trener/mosjonerer 2-3 ganger i uken eller mer. Kun 4 % trener aldri.

Hvor ofte driver du mosjon?

Utviklingen over tid viser en økning i andelen studenter som trener 2-3 ganger i uken eller mer. Samtidig har andelen gått noe ned siden 2021- undersøkelsen (77 % vs 75 %). Det må tas forbehold på grunn av noe ulik formulering på spørsmålet i undersøkelsene i 2018/2021/2022 sammenlignet med 2010/2014.

Hvor ofte driver du mosjon?

SHoT 2022 viser at studentene stort sett trener/mosjonerer relativt ofte. Hele 75 % oppgir at de trener/mosjonerer 2-3 ganger i uken eller mer. Kun 4 % trener aldri.

Hvor ofte driver du mosjon?

Utviklingen over tid viser en økning i andelen studenter som trener 2-3 ganger i uken eller mer. Samtidig har andelen gått noe ned siden 2021- undersøkelsen (77 % vs 75 %). Det må tas forbehold på grunn av noe ulik formulering på spørsmålet i undersøkelsene i 2018/2021/2022 sammenlignet med 2010/2014.

BMI

Det er funnet sammenhenger mellom fedme/overvekt og risiko for fysiske og psykiske plager/sykdommer. Studentene har svart på spørsmål om høyde og vekt. Informasjonen er brukt som grunnlag for beregning av BMI.

Studentenes BMI

37 % av studentene har overvekt eller fedme. Majoriteten er normalvektige, mens et mindretall regnes som undervektige.

Studentenes BMI

Sammenlignet med tidligere undersøkelser er det i år en markant økning i andelen studenter som har overvekt/fedme. Andelen har steget fra 32 % i 2018 og 2021, til 37 % i 2022. Trenden er lik for begge kjønn.

Studentenes BMI

37 % av studentene har overvekt eller fedme. Majoriteten er normalvektige, mens et mindretall regnes som undervektige.

Studentenes BMI

Sammenlignet med tidligere undersøkelser er det i år en markant økning i andelen studenter som har overvekt/fedme. Andelen har steget fra 32 % i 2018 og 2021, til 37 % i 2022. Trenden er lik for begge kjønn.

Tannlegebesøk

Studentene ble spurt om hvor ofte de benytter tannlege.

Hvor ofte benytter du tannlege?

Hele 70 % av studentene bruker tannlege årlig eller oftere.

Hvor ofte benytter du tannlege?

Årets undersøkelse viser en kraftig økning i bruk av tannlege årlig eller oftere sammenlignet med tidligere undersøkelser. Andelen gikk jevnt ned fra 2014 til 2021 (fra 43 % til 27 %), men økte til hele 70 % i 2022. Økningen gjelder begge kjønn.

Hvor ofte benytter du tannlege?

Hele 70 % av studentene bruker tannlege årlig eller oftere.

Hvor ofte benytter du tannlege?

Årets undersøkelse viser en kraftig økning i bruk av tannlege årlig eller oftere sammenlignet med tidligere undersøkelser. Andelen gikk jevnt ned fra 2014 til 2021 (fra 43 % til 27 %), men økte til hele 70 % i 2022. Økningen gjelder begge kjønn.

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.