FagskoleneLink kopiert

I årets undersøkelse har resultatene for fagskolestudentene blitt presentert i egen rapport. Hvordan svarte disse studentene?

Forhold på studiestedet

Hvor tilfredse er studentene ved fagskolene med forholdene på lærestedet og i studiebyen?

Følte du deg godt mottatt på nåværende studieprogram da du var ny student?

Hele 92 % av studentene ved fagskolene rapporterer å ha følt seg godt mottatt på studieprogrammet da de var nye studenter. Det er en noe større andel enn blant universitets-/høyskolestudentene (86 %).

Deltok du i fadderordning eller lignende på ditt nåværende studieprogram da du var ny student?

24 % av fagskolestudentene oppgir å ha deltatt på fadderordninger som ny student. Det er langt færre enn blant universitets-/høyskolestudentene (70 %). Hele 46 % av fagskolestudentene oppgir at det ikke var aktuelt eller ingen slik ordning ved deres studieprogram.

Var din/husholdningens økonomi i mesteparten av de siste 12 månedene slik at du/dere ville klare en uforutsett regning på 5000 kr?

Når det gjelder økonomi oppgir fagskolestudentene i større grad å ha problemer med å klare en uforutsett regning på 5000 kr, sammenlignet med universitets-/høyskolestudentene.

Tilfredshet med studiebyen totalt

64 % av fagskolestudentene oppgi å være fornøyde med studiebyen totalt sett. Dette er noe lavere enn blant resten av studentene (67 %).

Tilfredshet med studiebyen ut ifra tematiske områder

Det er noen forskjeller i tilfredshet med studiebyen ut ifra spesifikke tematiske områder. Rundt 60 % av fagskolestudentene sier de er fornøyde med kultur-, helse-, kollektiv-, og utelivstilbudet, samt studentmiljøet. Betydelig færre oppgir at de er fornøyde med boligtilbudet (51 %). Generelt oppgir fagskolestudentene noe lavere tilfredshet med studiebyen innen alle de tematiske områdene, sammenlignet med studentene ved universitet/høyskole.

Hvor fornøyd er du med de faglige forholdene det siste semesteret?

Studentene ved fagskolene er mest fornøyde med undervisningen og egen arbeidsinnsats, mens de er minst fornøyde med måten studiet er strukturert på. Det overordnede bildet viser at fagskolestudentene rapporterer om høyere trivsel med alle de faglige forholdene som ble undersøkt, sammenlignet med universitets-/høyskolestudentene. Forskjellene er spesielt markante for den faglige veiledningen (66 % vs. 57 %) og tilbakemelding på egen læring (64 % vs. 51 %).

Er du/har du vært involvert i organisert frivillig studentvirksomhet?

Generelt er studentene ved fagskolene betydelig mindre involvert i frivillig studentengasjement enn studentene ved universitet/høyskole. Kun 1-2 % av fagskolestudentene er aktive innen slik virksomhet (mot 3-7 % av universitets-/høyskolestudentene).

Følte du deg godt mottatt på nåværende studieprogram da du var ny student?

Hele 92 % av studentene ved fagskolene rapporterer å ha følt seg godt mottatt på studieprogrammet da de var nye studenter. Det er en noe større andel enn blant universitets-/høyskolestudentene (86 %).

Deltok du i fadderordning eller lignende på ditt nåværende studieprogram da du var ny student?

24 % av fagskolestudentene oppgir å ha deltatt på fadderordninger som ny student. Det er langt færre enn blant universitets-/høyskolestudentene (70 %). Hele 46 % av fagskolestudentene oppgir at det ikke var aktuelt eller ingen slik ordning ved deres studieprogram.

Var din/husholdningens økonomi i mesteparten av de siste 12 månedene slik at du/dere ville klare en uforutsett regning på 5000 kr?

Når det gjelder økonomi oppgir fagskolestudentene i større grad å ha problemer med å klare en uforutsett regning på 5000 kr, sammenlignet med universitets-/høyskolestudentene.

Tilfredshet med studiebyen totalt

64 % av fagskolestudentene oppgi å være fornøyde med studiebyen totalt sett. Dette er noe lavere enn blant resten av studentene (67 %).

Tilfredshet med studiebyen ut ifra tematiske områder

Det er noen forskjeller i tilfredshet med studiebyen ut ifra spesifikke tematiske områder. Rundt 60 % av fagskolestudentene sier de er fornøyde med kultur-, helse-, kollektiv-, og utelivstilbudet, samt studentmiljøet. Betydelig færre oppgir at de er fornøyde med boligtilbudet (51 %). Generelt oppgir fagskolestudentene noe lavere tilfredshet med studiebyen innen alle de tematiske områdene, sammenlignet med studentene ved universitet/høyskole.

Hvor fornøyd er du med de faglige forholdene det siste semesteret?

Studentene ved fagskolene er mest fornøyde med undervisningen og egen arbeidsinnsats, mens de er minst fornøyde med måten studiet er strukturert på. Det overordnede bildet viser at fagskolestudentene rapporterer om høyere trivsel med alle de faglige forholdene som ble undersøkt, sammenlignet med universitets-/høyskolestudentene. Forskjellene er spesielt markante for den faglige veiledningen (66 % vs. 57 %) og tilbakemelding på egen læring (64 % vs. 51 %).

Er du/har du vært involvert i organisert frivillig studentvirksomhet?

Generelt er studentene ved fagskolene betydelig mindre involvert i frivillig studentengasjement enn studentene ved universitet/høyskole. Kun 1-2 % av fagskolestudentene er aktive innen slik virksomhet (mot 3-7 % av universitets-/høyskolestudentene).

Studieferdigheter

En fulltidsstudent forventes å produsere 60 poeng per studieår. Hvordan vurderer fagskolestudentene egne studieferdigheter, og hvilke forhold påvirker disse?

Har du strøket til eksamen etter at du begynte på høyskole/universitet?

88 % av fagskolestudentene rapporterer at de ikke har strøket til eksamen etter de begynte studiene. Det er en betydelig høyere andel enn blant studentene ved universitet/høyskole. Av fagskolestudentene har 6 % strøket en gang og 5 % flere ganger.

Har du eksamensangst?

Av fagskolestudentene oppgir 43 % at de plages svært mye eller en del av eksamensangst. Det er litt lavere forekomst enn blant universitets-/høyskolestudentene (46 %).

Hvor mange timer brukte du anslagsvis på studiene i løpet av forrige uke?

Det er minimale forskjeller i timer brukt på studiene mellom fagskolestudentene og universitets-/høyskolestudentene.

Har du strøket til eksamen etter at du begynte på høyskole/universitet?

88 % av fagskolestudentene rapporterer at de ikke har strøket til eksamen etter de begynte studiene. Det er en betydelig høyere andel enn blant studentene ved universitet/høyskole. Av fagskolestudentene har 6 % strøket en gang og 5 % flere ganger.

Har du eksamensangst?

Av fagskolestudentene oppgir 43 % at de plages svært mye eller en del av eksamensangst. Det er litt lavere forekomst enn blant universitets-/høyskolestudentene (46 %).

Hvor mange timer brukte du anslagsvis på studiene i løpet av forrige uke?

Det er minimale forskjeller i timer brukt på studiene mellom fagskolestudentene og universitets-/høyskolestudentene.

Livsstil og helseatferd

Hvordan er livsstilen og helseatferden til fagskolestudentene?

Hvor ofte driver du mosjon?

32 % av fagskolestudentene trener 2-3 ganger i uken, mens 29 % trener 4-5 ganger i uken eller mer. Generelt trener fagskolestudentene mindre hyppig enn universitets-/høyskolestudentene. Dobbelt så mange studenter ved fagskolene trener aldri sammenlignet med studenter ved universitet/høyskole (8 % vs. 4 %).

Moderat til høy fysisk aktivitet: 300 min/uke

88 % av fagskolestudentene er fysisk aktive mindre enn anbefalt, mens 12 % er innenfor anbefalingene. Andelen som er mindre fysisk aktive enn anbefalt er høyere blant fagskolestudentene enn universitets-/høyskolestudentene.

Røyker du?

5 % av fagskolestudentene røyker daglig, mens 8 % røyker av og til. Både daglig og sporadisk røyking er mer hyppig blant fagskolestudentene enn universitets-/høyskolestudentene.

Bruker du snus eller lignende?

Snusbruk er også vanligere blant fagskolestudentene enn resten av studentene. 30 % av studentene ved fagskolene snuser daglig eller av og til, mot 24 % av studentene ved høyskole/universitet.

Hvor ofte drikker du alkohol?

Fagskolestudentene drikker noe hyppigere 4 ganger i uken eller mer enn universitets-/høyskolestudentene (3 % vs. 1 %). Samtidig drikker også fagskolestudentene oftere månedlig eller sjeldnere, eller aldri.

Problemfylt alkoholbruk

2 av 5 fagskolestudenter har risikofylt eller skadelig alkoholbruk. Andelen fagskolestudenter som har alkoholbruk som kan klassifiseres som risikofylt eller skadelig er noe lavere enn blant universitets-/høyskolestudenter.

Hvor mange alkoholenheter (en liten øl, et glass vin, eller en drink) drikker du typisk på en dag du drikker?

43 % av fagskolestudentene drikker 5-6 alkoholenheter eller mer når de drikker. Dette er 11 prosentpoeng lavere enn blant universitets-/høyskolestudentene.

Andel som har brukt narkotika (eller legemidler som gir rus) minst 5 ganger siste året

Andelen studenter som har brukt narkotika minst 5 ganger det siste året er omtrent lik mellom fagskole og universitet/høyskole.

BMI

Over halvparten (52 %) av fagskolestudentene har overvekt eller fedme. Det er en betydelig høyere andel enn blant universitets-/høyskolestudentene (37 %).

Hvor ofte driver du mosjon?

32 % av fagskolestudentene trener 2-3 ganger i uken, mens 29 % trener 4-5 ganger i uken eller mer. Generelt trener fagskolestudentene mindre hyppig enn universitets-/høyskolestudentene. Dobbelt så mange studenter ved fagskolene trener aldri sammenlignet med studenter ved universitet/høyskole (8 % vs. 4 %).

Moderat til høy fysisk aktivitet: 300 min/uke

88 % av fagskolestudentene er fysisk aktive mindre enn anbefalt, mens 12 % er innenfor anbefalingene. Andelen som er mindre fysisk aktive enn anbefalt er høyere blant fagskolestudentene enn universitets-/høyskolestudentene.

Røyker du?

5 % av fagskolestudentene røyker daglig, mens 8 % røyker av og til. Både daglig og sporadisk røyking er mer hyppig blant fagskolestudentene enn universitets-/høyskolestudentene.

Bruker du snus eller lignende?

Snusbruk er også vanligere blant fagskolestudentene enn resten av studentene. 30 % av studentene ved fagskolene snuser daglig eller av og til, mot 24 % av studentene ved høyskole/universitet.

Hvor ofte drikker du alkohol?

Fagskolestudentene drikker noe hyppigere 4 ganger i uken eller mer enn universitets-/høyskolestudentene (3 % vs. 1 %). Samtidig drikker også fagskolestudentene oftere månedlig eller sjeldnere, eller aldri.

Problemfylt alkoholbruk

2 av 5 fagskolestudenter har risikofylt eller skadelig alkoholbruk. Andelen fagskolestudenter som har alkoholbruk som kan klassifiseres som risikofylt eller skadelig er noe lavere enn blant universitets-/høyskolestudenter.

Hvor mange alkoholenheter (en liten øl, et glass vin, eller en drink) drikker du typisk på en dag du drikker?

43 % av fagskolestudentene drikker 5-6 alkoholenheter eller mer når de drikker. Dette er 11 prosentpoeng lavere enn blant universitets-/høyskolestudentene.

Andel som har brukt narkotika (eller legemidler som gir rus) minst 5 ganger siste året

Andelen studenter som har brukt narkotika minst 5 ganger det siste året er omtrent lik mellom fagskole og universitet/høyskole.

BMI

Over halvparten (52 %) av fagskolestudentene har overvekt eller fedme. Det er en betydelig høyere andel enn blant universitets-/høyskolestudentene (37 %).

Psykisk helse og trivsel

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, håndtere normale stressituasjoner i livet, arbeide på en fruktbar og produktiv måte og ha mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet. God psykisk helse er altså en positiv tilstand – ikke bare fravær av sykdom og vansker. Hvordan svarer fagskolestudentene på spørsmål om livskvalitet, psykiske plager og lidelser, hjelpsøking, ensomhet, søvn, selvskading og suicidalitet, seksuell trakassering og mobbing?

Studentenes livskvalitet

42 % av fagskolestudentene rapporterer om god eller svært god livskvalitet. Det er omtrent lik skåre på livskvalitet som resten av studentene.

Studentenes psykiske plager

Når det gjelder psykiske plager rapporterer fagskolestudentene mindre hyppig om plager enn universitets-/høyskolestudentene. 27 % av fagskolestudentene har plager som kan klassifiseres som alvorlige, mot 33 % av studentene ved universitet/høyskole.

Studentenes grad av ensomhet

Generelt rapporterer fagskolestudentene noe sjeldnere om ensomhet enn resten av studentene. 23 % av fagskolestudentene sier de ofte/svært ofte savner noen å være sammen med, mot 27 % av universitet-/høyskolestudentene. Videre oppgir 17 % av fagskolestudentene at de ofte/svært ofte føler seg utenfor, mot 20 % av universitet-/høyskolestudenter. Andelen som har svært ofte/svært ofte på om de føler seg isolert er 17 % blant fagskolestudentene, mot 19 %.

Insomni (kroniske søvnproblemer)

Fagskolestudentene har litt lavere forekomst av insomni enn universitets-/høyskolestudentene, selv om forskjellene er små (32 % vs. 34 %).

Søvnlengde i timer og minutter (gjennomsnitt på hverdager)

Det er betydelige forskjeller i søvnlengde mellom studentene. Fagskolestudentene sover i gjennomsnitt 34 minutter mindre enn universitets-/høyskolestudentene.

Andel som har vært utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering (verbal, ikke-verbal eller fysisk trakassering)

17 % av fagskolestudentene oppgir at de har blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. Dette er betydelig lavere enn blant universitets-/høyskolestudentene (27 %).

Utsatt for mobbing

3 % av fagskolestudentene oppgir å ha blitt mobbet av medstudenter, mens 3 % har blitt mobbet av ansatte. Fagskolestudentene oppgir noe oftere å ha blitt mobbet av ansatte enn universitets-/høyskolestudentene, selv om forskjellene er små. 1 % oppgir å selv ha vært med på å mobbe medstudenter.

Selvskadings- og selvmordstanker og/eller – handlinger

Omfanget av selvskading og selvmordsforsøk er høyt blant studentene. Blant fagskolestudentene er forekomsten av selvskadingstanker, selvskading og selvmordstanker litt mindre enn blant universitets-/høyskolestudentene. Studentene ved fagskolene skiller seg ut med høyere forekomst av selvmordsforsøk, sammenlignet med studentene ved universitet/høyskole (8 % vs. 5 %).

* Uten intensjon om å ta sitt eget liv.

Har du søkt hjelp for psykiske vansker i løpet av det siste året?

1 av 5 fagskolestudenter har søkt hjelp for psykiske vansker det siste året. Av universitets-/høyskolestudentene har 1 av 4 oppsøkt hjelp for slike vansker.

Har du søkt hjelp for fysiske plager i løpet av det siste året?

41 % av fagskolestudentene har søkt hjelp for fysiske plager det siste året, mot 45 % av universitets-/høyskolestudentene.

Studentenes livskvalitet

42 % av fagskolestudentene rapporterer om god eller svært god livskvalitet. Det er omtrent lik skåre på livskvalitet som resten av studentene.

Studentenes psykiske plager

Når det gjelder psykiske plager rapporterer fagskolestudentene mindre hyppig om plager enn universitets-/høyskolestudentene. 27 % av fagskolestudentene har plager som kan klassifiseres som alvorlige, mot 33 % av studentene ved universitet/høyskole.

Studentenes grad av ensomhet

Generelt rapporterer fagskolestudentene noe sjeldnere om ensomhet enn resten av studentene. 23 % av fagskolestudentene sier de ofte/svært ofte savner noen å være sammen med, mot 27 % av universitet-/høyskolestudentene. Videre oppgir 17 % av fagskolestudentene at de ofte/svært ofte føler seg utenfor, mot 20 % av universitet-/høyskolestudenter. Andelen som har svært ofte/svært ofte på om de føler seg isolert er 17 % blant fagskolestudentene, mot 19 %.

Insomni (kroniske søvnproblemer)

Fagskolestudentene har litt lavere forekomst av insomni enn universitets-/høyskolestudentene, selv om forskjellene er små (32 % vs. 34 %).

Søvnlengde i timer og minutter (gjennomsnitt på hverdager)

Det er betydelige forskjeller i søvnlengde mellom studentene. Fagskolestudentene sover i gjennomsnitt 34 minutter mindre enn universitets-/høyskolestudentene.

Andel som har vært utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering (verbal, ikke-verbal eller fysisk trakassering)

17 % av fagskolestudentene oppgir at de har blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. Dette er betydelig lavere enn blant universitets-/høyskolestudentene (27 %).

Utsatt for mobbing

3 % av fagskolestudentene oppgir å ha blitt mobbet av medstudenter, mens 3 % har blitt mobbet av ansatte. Fagskolestudentene oppgir noe oftere å ha blitt mobbet av ansatte enn universitets-/høyskolestudentene, selv om forskjellene er små. 1 % oppgir å selv ha vært med på å mobbe medstudenter.

Selvskadings- og selvmordstanker og/eller – handlinger

Omfanget av selvskading og selvmordsforsøk er høyt blant studentene. Blant fagskolestudentene er forekomsten av selvskadingstanker, selvskading og selvmordstanker litt mindre enn blant universitets-/høyskolestudentene. Studentene ved fagskolene skiller seg ut med høyere forekomst av selvmordsforsøk, sammenlignet med studentene ved universitet/høyskole (8 % vs. 5 %).

* Uten intensjon om å ta sitt eget liv.

Har du søkt hjelp for psykiske vansker i løpet av det siste året?

1 av 5 fagskolestudenter har søkt hjelp for psykiske vansker det siste året. Av universitets-/høyskolestudentene har 1 av 4 oppsøkt hjelp for slike vansker.

Har du søkt hjelp for fysiske plager i løpet av det siste året?

41 % av fagskolestudentene har søkt hjelp for fysiske plager det siste året, mot 45 % av universitets-/høyskolestudentene.

Fysisk helse

Hvordan står det til med fagskolestudentenes fysiske helse?

Hvordan er helsen din nå?

74 % av fagskolestudentene oppgir enten god eller svært god helse. 23 % sier helsen ikke er helt god, mens 3 % har dårlig helse. Det er omtrent samme nivå som resten av studentene.

Nivå av fysiske plager/smerter

Nesten 2 av 5 fagskolestudenter rapporterer om et høyt/svært høyt nivå av fysiske plager/smerter. Fagskolestudentene rapporterer noe hyppigere om lav, ingen eller minimale fysiske plager/smerter sammenlignet med resten av studentene (41 % vs. 39 %).

Hvordan er helsen din nå?

74 % av fagskolestudentene oppgir enten god eller svært god helse. 23 % sier helsen ikke er helt god, mens 3 % har dårlig helse. Det er omtrent samme nivå som resten av studentene.

Nivå av fysiske plager/smerter

Nesten 2 av 5 fagskolestudenter rapporterer om et høyt/svært høyt nivå av fysiske plager/smerter. Fagskolestudentene rapporterer noe hyppigere om lav, ingen eller minimale fysiske plager/smerter sammenlignet med resten av studentene (41 % vs. 39 %).

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.