Forhold på studiestedetLink kopiert

Hvor tilfredse er studentene med forholdene på lærestedet og i studiebyen?

Tilfredshet med studiebyen

Studentene ble spurt om hvor fornøyde de er med forskjellige forhold i studiebyen.

Hvor fornøyd er du med byen du studerer i?

75 % av studentene gir uttrykk for at de er fornøyde med studiebyen sin, mens 7 % sier de er misfornøyde.

* Inkluderer de som har svart «Ganske misfornøyd» og «Svært misfornøyd»

** Inkluderer de som har svart «Ganske fornøyd» og «Svært fornøyd»

Hvor fornøyd er du med byen du studerer i?

Omtrent like mange studenter er fornøyde med studiebyen sin totalt sett som i 2018, selv om andelen er noe lavere enn i 2010 og 2014. Det er samtidig en markant økning i tilfredshet med studiebyen etter en kraftig nedgang i 2021. Utviklingen gjelder begge kjønn.

Hvor fornøyd er du med byen du studerer i?

Når det gjelder tilfredshet med studiebyen fordelt på spesifikke tematiske områder viser årets undersøkelse at rundt 60 % av studentene er fornøyde med helsetilbudet, kollektivtilbudet, kulturtilbudet, studentmiljøet og utelivstilbudet. Betydelig færre (37 %) er fornøyde med boligtilbudet.

Hvor fornøyd er du med byen du studerer i?

Det er relativt få forskjeller i tilfredsheten med studiebyen på tvers av kjønn og alder. Kvinnelige studenter er noe mindre fornøyd med studentmiljøet enn mannlige studenter.

Hvor fornøyd er du med byen du studerer i?

Årets undersøkelse viser at studentene er mer fornøyde med kollektiv-, utelivs- og kulturtilbudet og studentmiljøet enn i alle tidligere runder av SHoT. Økningen i tilfredshet med studiebyen er spesielt markant sammenlignet med tilleggsundersøkelsen i 2021.

Hvor fornøyd er du med byen du studerer i?

75 % av studentene gir uttrykk for at de er fornøyde med studiebyen sin, mens 7 % sier de er misfornøyde.

* Inkluderer de som har svart «Ganske misfornøyd» og «Svært misfornøyd»

** Inkluderer de som har svart «Ganske fornøyd» og «Svært fornøyd»

Hvor fornøyd er du med byen du studerer i?

Omtrent like mange studenter er fornøyde med studiebyen sin totalt sett som i 2018, selv om andelen er noe lavere enn i 2010 og 2014. Det er samtidig en markant økning i tilfredshet med studiebyen etter en kraftig nedgang i 2021. Utviklingen gjelder begge kjønn.

Hvor fornøyd er du med byen du studerer i?

Når det gjelder tilfredshet med studiebyen fordelt på spesifikke tematiske områder viser årets undersøkelse at rundt 60 % av studentene er fornøyde med helsetilbudet, kollektivtilbudet, kulturtilbudet, studentmiljøet og utelivstilbudet. Betydelig færre (37 %) er fornøyde med boligtilbudet.

Hvor fornøyd er du med byen du studerer i?

Det er relativt få forskjeller i tilfredsheten med studiebyen på tvers av kjønn og alder. Kvinnelige studenter er noe mindre fornøyd med studentmiljøet enn mannlige studenter.

Hvor fornøyd er du med byen du studerer i?

Årets undersøkelse viser at studentene er mer fornøyde med kollektiv-, utelivs- og kulturtilbudet og studentmiljøet enn i alle tidligere runder av SHoT. Økningen i tilfredshet med studiebyen er spesielt markant sammenlignet med tilleggsundersøkelsen i 2021.

Deltakelse i fadderordning

Studentene ble spurt om de har deltatt i fadderordninger på lærestedet.

Deltok du i fadderordning eller lignende på ditt nåværende studieprogram da du var ny student?

Et klart flertall av studentene deltok i fadderordningen på studiestedet da de var ferske studenter. Omtrent 1 av 4 oppgir at de enten ikke deltok i fadderordningen eller at deltakelse ikke var aktuelt/at det ikke fantes en slik ordning.

* Inkluderer de som har svart «Ja» og «Ja, delvis»

Deltok du i fadderordning eller lignende på ditt nåværende studieprogram da du var ny student?

Etter en oppgang i årene 2010 til 2018, er det nå et tydelig mønster i at færre studenter deltar i fadderordningen da de er ferske studenter. Andelen har sunket fra 81 % i 2018 til 77 % i 2022. Den synkende trenden gjelder begge kjønn.

* Inkluderer de som har svart «Ja» og «Ja, delvis»

Deltok du i fadderordning eller lignende på ditt nåværende studieprogram da du var ny student?

Et klart flertall av studentene deltok i fadderordningen på studiestedet da de var ferske studenter. Omtrent 1 av 4 oppgir at de enten ikke deltok i fadderordningen eller at deltakelse ikke var aktuelt/at det ikke fantes en slik ordning.

* Inkluderer de som har svart «Ja» og «Ja, delvis»

Deltok du i fadderordning eller lignende på ditt nåværende studieprogram da du var ny student?

Etter en oppgang i årene 2010 til 2018, er det nå et tydelig mønster i at færre studenter deltar i fadderordningen da de er ferske studenter. Andelen har sunket fra 81 % i 2018 til 77 % i 2022. Den synkende trenden gjelder begge kjønn.

* Inkluderer de som har svart «Ja» og «Ja, delvis»

Mottakelse på nåværende studieprogram

Studentene ble spurt om hvordan de ble mottatt på studieprogrammet.

Følte du deg godt mottatt på nåværende studieprogram da du var ny student?

De aller fleste studentene følte seg godt mottatt på studieprogrammet de går på nå. 14 % følte seg imidlertid ikke godt mottatt.

Følte du deg godt mottatt på nåværende studieprogram da du var ny student?

Det ser ut til å være en positiv utvikling i andelen studenter som føler seg godt mottatt på nåværende studieprogram. Andelen studenter som følte seg godt mottatt har økt siden 2010, og ligger i årets undersøkelse på omtrent samme nivå som i 2014 og 2018. Trenden er imidlertid vanskelig å fastslå med sikkerhet grunnet svært ulike svaralternativer på spørsmålet i de ulike undersøkelsesårene.

Følte du deg godt mottatt på nåværende studieprogram da du var ny student?

De aller fleste studentene følte seg godt mottatt på studieprogrammet de går på nå. 14 % følte seg imidlertid ikke godt mottatt.

Følte du deg godt mottatt på nåværende studieprogram da du var ny student?

Det ser ut til å være en positiv utvikling i andelen studenter som føler seg godt mottatt på nåværende studieprogram. Andelen studenter som følte seg godt mottatt har økt siden 2010, og ligger i årets undersøkelse på omtrent samme nivå som i 2014 og 2018. Trenden er imidlertid vanskelig å fastslå med sikkerhet grunnet svært ulike svaralternativer på spørsmålet i de ulike undersøkelsesårene.

Deltakelse i frivillig studentengasjement

Studentene ble spurt om de er aktive i foreningsliv eller lignende på fritiden.

Har du et frivillig studentengasjement?

Nesten 3 av 10 studenter oppgir at de er involvert i organisert frivillig studentengasjement.

Har du et frivillig studentengasjement?

Flest studenter har et frivillig studentengasjement knyttet til idrett, interesseforeninger og faglige foreninger (ca. 7 %). Mønsteret er relativt likt for alle undertemaer av frivillig studentengasjement: Mannlige studenter, i aldersgruppen 21-25 år, er mest aktive i studentfrivilligheten.

Har du et frivillig studentengasjement?

Nesten 3 av 10 studenter oppgir at de er involvert i organisert frivillig studentengasjement.

Har du et frivillig studentengasjement?

Flest studenter har et frivillig studentengasjement knyttet til idrett, interesseforeninger og faglige foreninger (ca. 7 %). Mønsteret er relativt likt for alle undertemaer av frivillig studentengasjement: Mannlige studenter, i aldersgruppen 21-25 år, er mest aktive i studentfrivilligheten.

Trivsel med studiet

Studentene ble spurt om deres trivsel med studiet knyttet til bestemte temaområder slik som undervisningen, egen arbeidsinnsats, faglig veiledning og andre forhold som er av relevans for studiet.

Hvor fornøyd er du med de faglige forholdene det siste semesteret?

Det er varierende tilfredshet mellom de ulike delområdene. Litt under 6 av 10 studenter oppgir at de er fornøyde med undervisningen. Studentene er minst tilfredse med tilbakemeldinger på egen læring, hvor omtrent 3 av 10 svarer at de er fornøyde.

Hvor fornøyd er du med de faglige forholdene det siste semesteret?

Det er varierende tilfredshet mellom de ulike delområdene. Litt under 6 av 10 studenter oppgir at de er fornøyde med undervisningen. Studentene er minst tilfredse med tilbakemeldinger på egen læring, hvor omtrent 3 av 10 svarer at de er fornøyde.

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.