VIL DU DELTA I OPPFØLGNINGSSTUDIE OM PSYKISKE LIDELSER I FORLENGELSEN AV SHOT2022?

FORMÅLET MED PROSJEKTET OG HVORFOR DU BLIR SPURT

Dette er en forespørsel til deg som deltok i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT2022). I forbindelse med at du samtykket til å kunne bli kontaktet til å delta i oppfølgingsundersøkelser, ønsker vi nå å kartlegge studentenes psykiske helse mer grundig.

I dette prosjektet vil du besvare en elektronisk versjon av et veletablert diagnostisk intervju (CIDI: Composite International Diagnostic Interview)‎, utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO). Din deltakelse vil bidra til at vi mer nøyaktig kan si noe om forekomsten av ulike psykiske lidelser blant norske høyskole- og universitetsstudenter. Alle norske heltidsstudenter som deltok i SHOT2022 får mulighet til å delta. Jo flere som svarer, desto mer verdifull blir undersøkelsen.

SHoT2022 er et samarbeidsprosjekt mellom de tre største studentsamskipnadene i Norge og Folkehelseinstituttet, og for denne oppfølgingsundersøkelsen har vi inngått et samarbeid med SSB for å sikre gjennomføringen av E-CIDI. Som for SHOT2022 er Folkehelseinstituttet er forskningsansvarlig institusjon.

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET FOR DEG?

E-CIDI-undersøkelsen innebærer at du selv fyller ut detaljerte spørsmål om psykiske vansker, inkl. type, varighet, alvorlighetsgrad og funksjonsnedsettelse. Du deltar ved å fylle ut et nettbasert spørreskjema som behandles på en sikker måte, og samtykker til at data om deg kan lagres og brukes til forskning.

Det tar 20-40 minutter å svare på spørsmålene i undersøkelsen.

KOBLING MOT ANDRE DATAKILDER

Opplysningene fra denne oppfølgingsundersøkelsen vil bli koblet til dine svar fra SHOT2022, i tillegg til andre datakilder dersom du samtykket til dette i SHOT2022. Dette gjøres via fødselsnummeret ditt. Etter sammenstilling av opplysninger vil alle data om deg vil da være knyttet til en kode. Formålet med slike koblinger av datakilder er undersøke mulige risikofaktorer og konsekvenser av psykiske lidelser.

MULIGE FORDELER OG ULEMPER

Fordeler: Du bidrag til å generere ny kunnskap som også kan være til nytte for studentsamskipnadene.

Ulemper: Noen av spørsmålene i undersøkelsen vil kunne oppfattes som sensitive og gi bekymringer.

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE DITT SAMTYKKE

Det er helt frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, krysser du av for samtykke på nettsiden før selve spørreundersøkelsen begynner.

Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det ikke forskes videre på dine helseopplysninger. Du kan kreve innsyn i opplysningene som er lagret om deg, og disse vil da utleveres innen 30 dager. Du kan også kreve at dine opplysninger i prosjektet slettes. Adgangen til å kreve sletting eller utlevering gjelder ikke dersom opplysningene er anonymisert. Denne adgangen kan også begrenses dersom opplysningene er inngått i utførte analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet, og planlegges brukt til 2032. Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og andre relevante myndigheter. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og Folkehelseinstituttet sitt personvernombud.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger (=kodede opplysninger). En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun prosjektleder ved FHI som har tilgang til denne listen.

Opplysningene om deg vil bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt (01.01.2037) av kontrollhensyn.

FORSIKRING

Som forskningsansvarlig institusjon er Folkehelseinstituttet selvassurandør i prosjektet.

GODKJENNINGER

REK har gjort en forskningsetisk vurdering og godkjent prosjektet (REK vest nr. 326437).

Folkehelseinstituttet og prosjektleder Børge Sivertsen er ansvarlig for personvernet i prosjektet. Vi behandler opplysningene basert på ditt samtykke.

KONTAKTOPPLYSNINGER

Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte:

  • Eva Strømme Moshuus (988 71 810, eva.moshuus@sio.no)
  • Seniorforsker Børge Sivertsen (borge.sivertsen@fhi.no)

Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved FHI : personvernombud@fhi.no

Datatilsynets e-postadresse er postkasse@datatilsynet.no

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med:

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.