Tilbake til Presse- og mediemateriell

En av tre studenter kan ha en psykisk lidelse

19.09.2023

33,9 % av norske studenter som har svart på en ny tilleggsundersøkelse til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kan ha en nåværende psykisk lidelse. I undersøkelsen finner vi at de psykiske lidelsene som er mest utbredt blant studenter er depresjons- og angstlidelser.

– Dette er første gang vi undersøker forekomsten av psykiske lidelser blant norske studenter.  Tallene viser at omtrent en av tre studenter oppfyller de formelle kriteriene for en nåværende psykisk lidelse ifølge det diagnostiske kartleggingsverktøyet vi har benyttet, sier Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder for SHoT. 

Mer enn 10 000 studenter har besvart undersøkelsen, som er gjennomført ved at studentene har svart digitalt på et standardisert og validert kartleggingsverktøy (CIDI) utviklet av Verdens Helseorganisasjon (WHO). CIDI er ett av de mest brukte diagnostiske intervjuene innen psykiatrisk forskning og har blitt testet på populasjoner over hele verden. Det som er nytt, er at intervjuet denne gangen er gjennomført i en nyutviklet, selv-administrert, elektronisk versjon.  

Rapporten legges frem under en panelsamtale på OsloMet i dag kl 10, og er også presentert i en ny forskningsartikkel i det internasjonale fagtidsskriftet The Lancet Regional Health - Europe. 

Høyere over tid

Tilleggsundersøkelsen viser at tallene er enda høyere over tid. Halvparten av studentene (51,1 %) kan ha eller ha hatt en form for psykisk lidelse i løpet av det siste året. Av de kvinnelige studentene som har svart på undersøkelsen oppfyller 57,3 % diagnosekriteriene for en psykisk lidelse siste år, mot 42,5 % av de mannlige studentene. 

– Det overrasket oss hvor høye tallene er. Selv om tallet er høyere blant kvinner er det høyt også blant menn. Studenter som opplever alvorlige psykiske lidelser står overfor en rekke hindringer som kan påvirke deres akademiske prestasjoner, livskvalitet og langsiktige trivsel, sier Lønning.  

Tre av ti studenter som har svart på undersøkelsen oppfyller kriteriene for diagnosen «alvorlig depressiv episode» i løpet av det siste året. Kjernesymptomene for depressive lidelser er nedsatt stemningsleie og energi, kombinert med tap av interesse for, eller glede av ting man tidligere likte. Omtrent like mange (32,8 %) oppfyller kriteriene for en angstlidelse det siste året. Av disse igjen, scorer 19,3 % på generalisert angst, 10,9 % på sosial angst og 10,9 % på panikklidelse.  

Samlet innsats

Rapporten belyser komplekse utfordringer, og vil kunne bidra til et felles kunnskapsgrunnlag for aktørene i utdanningssektoren. 

– Vi håper at kunnskapsunderlaget kan bidra til arbeidet for et inkluderende og støttende miljø for studenter, der deres mentale helse blir prioritert på lik linje med deres akademiske suksess, sier Lønning, leder av SHoTs styringsgruppe.   

Kontakt for kommentarer og ytterligere informasjon:

Kari-Jussie Lønning, leder for styringsgruppen SHoT, e-post kari.jussie.lonning@modum-bad.no tlf 402 24 981.   

--------------------------------------------------------------------- 

Fakta om SHOT- tilleggsundersøkelsen

Tilleggsundersøkelsen er en forlengelse av SHoT 2022 og har undersøkt psykiske lidelser og rusbruk blant studenter, gjennom anerkjente diagnostiske verktøy utviklet av Verdens Helseorganisasjon. SHoT-undersøkelsen er Norges største studentundersøkelse og gir et viktig kunnskapsgrunnlag om studentenes helse- og trivselsituasjon. Den har blitt gjennomført i 2010, 2014, 2018 og 2022, med tilleggsundersøkelser i 2021 og 2023. 

Deltakelse

Deltakerne i denne tilleggsundersøkelsen ble hentet fra SHOT 2022, hvor alle norske heltidsstudenter, både i Norge og i utlandet, ble invitert til å delta. Deltakerne i SHOT 2022, ble også spurt om de samtykket til å bli kontaktet for en tilleggsundersøkelse om psykiske lidelser. 26 311 studenter svarte bekreftende på dette. For å få en kjønnsfordeling som bedre reflekterte den opprinnelige studiepopulasjonen, ble en relativt høyere andel av de mannlige studentene invitert til tilleggsundersøkelsen.  Som følge av dette ble 16 418 studenter, som var offisielt registrert pr. januar 2023, invitert. Totalt 10 460 studenter gjennomførte tilleggsundersøkelsen, noe som ga en svar% på 63,7 %. 

Representativitet

De sosiodemografiske karakteristikkene blant studentene som fullførte CIDI var generelt sammenfallende med SHOT 2022-undersøkelsen, med unntak av kjønn (kvinner utgjorde 70,6 % vs. 66.4 % av utvalget i CIDI og SHOT 2022). Det var ingen signifikante forskjeller mellom studenter som deltok versus studenter som ikke deltok (men som ble invitert), på noen av de sosiodemografiske bakgrunnsvariablene.     Nivået av psykiske plager, målt i 2022-undersøkelsen, var tilnærmet likt blant studenter som gjennomførte tilleggsundersøkelsen CIDI (gjennomsnittsskåre på 1.88) sammenlignet med studenter som ble invitert, men ikke deltok (gjennomsnittsskåre på 1.89). Imidlertid var gjennomsnittlig HSCL-25 skåre litt høyere blant dem som deltok i CIDI, sammenlignet med hele SHOT 2022-utvalget (gjennomsnittsskåre på 1.86). Det var ingen signifikant forskjell i HSCL-25 skåre (målt i tilleggsundersøkelsen CIDI) mellom studenter som gjennomførte alle CIDI-modulene og studenter med manglende data i en eller flere av modulene. 

Om SHoT

SHoT har en styringsgruppe bestående av Studentsamskipnaden SiO (SiO), Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet. Årets tilleggsundersøkelse ble gjennomført i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB). SHoT har mottatt støtte fra Helsedirektoratet de siste fem årene. Kunnskapsdepartementet har finansiert tilleggsundersøkelsen som funnene blir hentet fra. 

Rapport

Tilleggsundersøkelse 2023
Last ned
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.