Forskningsartikler knyttet til SHoT 2018

Styringsgruppen for SHoT inngikk samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) om forskning på dataene i 2014. Det  resulterte i flere forskningsartikler publisert i internasjonale anerkjente tidsskrift. Dette samarbeidet er videreført, og det vil bli publisert forskningsartikler på de nye 2018 dataene. Vi lenker til artiklene gjennom Digital Object Identifier (DOI), et standardsystem for å linke mot vitenskapelige artikler.


Kohortanalyse
Artikkelen konkluderer med at det viktigste funnet er den negative trenden med økningen i psykiske utfordringer. Som har økt fra henholdsvis 16% i 2010, til 21% i 2014 og til 29% i 2018. 

Gå til forskningsartikkelen 


Søvn 
Artikkelen peker på at det er store forskjeller mellom søvnmønsteret i ukedager og helg, og at det er en økning i søvnproblemer fra 22,6% i 2014 til 30.5% i 2018.

Gå til forskningsartikkelen

Selvmord og selvskading 
Artikkelen viser følgende resultater: 21,0% oppgir å ha suicidale tanker gjennom livet, og 7,2% rapporterte å ha slike tanker i løpet av det siste året. I alt rapporterte 4,2% et selvmordsforsøk, hvorav 0,4% rapporterte å prøve selvmord i løpet av det siste året. Karakteristikker ved de som rapporterer slike tanker er at de er enslige, bodde alene og med lav årslønn, samt blant innvandrere. Det var en økning i selvmordstanker fra 2010 (7,7%) til 2018 (11,4%), som var tydelig både hos menn og kvinner. Resultatene er skremmende og understreker behovet for videre forskning, for å bekrefte om den rapporterte prevalensen er representativ for studentbefolkningen som helhet.

Gå til forskningsartikkelen 

Seksuell trakassering
Artikkelen kartla syv ulike former for seksuell trakassering, som omfattet både verbal, non-verbal og fysisk trakassering. Det ble også samlet informasjon om når trakasseringen sist skjedde, hvem som utførte trakasseringen, og hvor mange ganger det hadde skjedd. Resultatene viser at 24,2% (kvinner 31,3%, menn 8,0%) av studentene har vært utsatt for seksuell trakassering i løpet av livet, mens 16,7% (kvinner 21,6%, menn 5,7%) rapporterte å ha blitt seksuelt trakassert i løpet av det siste året. Det var en betydelig større andel kvinner som hadde blitt seksuelt trakassert i løpet av det siste året, på tvers av alle former. Andelen var spesielt høyt blant yngre kvinner. Både omfanget i seg selv og de kjente negative konsekvensene av de som er utsatt for seksuell trakassering og overgrep viser viktigheten av å sette temaet på dagsorden og sette inn forebyggende tiltak ved utdanningsinstitusjonene og samskipnadene I tillegg og gi både juridisk bistand og helsebistand til de som er utsatt.

Gå til forskningsartikkelen