Transpersoner har flere psykiske helseplager enn andre studenter

Oslo 5. mars 2020 

I en ny studie viser forskere fra Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, NORCE og SiO at blant norske studenter har transpersoner gjennomsnittlig sett flere psykososiale utfordringer enn studenter flest.

-  Analysene viste at en del transpersoner blant studentene har det bra og ikke skiller seg fra andre studenter når det gjelder livskvalitet, ensomhet og psykisk helse. I gruppen av transpersoner var det samtidig større andel som rapporterte lav livskvalitet, ensomhet og symptomer på depresjon og angst, sier Norman Anderssen, professor ved Universitetet i Bergen og forsker i NORCE, hovedforfatter av studien som er publisert i tidsskriftet BMC Public Health.

Mens 3-5 % blant studenter flest rapporterte om erfaring med selvmordsforsøk, var den tilsvarende andelen 21-23 % blant transpersonene.

Blant norske studenter har transpersoner gjennomsnittlig sett flere psykososiale utfordringer enn studenter flest. Transpersoner, eller personer med kjønnsinkongruens, har kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk som bryter med kjønnet de fikk tildelt ved fødselen.

Livskvalitet, ensomhet og psykisk helse

I 2018 gjennomførte Folkehelseinstituttet i samarbeid med studentsamskipnadene en undersøkelse blant alle studenter i Norge (SHoT 2018). Av 50 054 studenter som besvarte, var 97 transpersoner hvorav 12 transkvinner, 16 transmenn og 69 personer med ikke-binær kjønnsidentitet. I delstudien ble livskvalitet, ensomhet og psykisk helse hos transpersonene sammenliknet med tilsvarende hos de øvrige studentene.

Fremme kjønnsmangfold

På bakgrunn av disse funnene anbefaler forskerne at universiteter og høgskoler aktivt arbeider for et læringsmiljø som også transpersoner opplever som inkluderende. 

-  Institusjonene kan bidra til å fremme kjønnsmangfold blant annet ved å legge forholdene til rette for at transpersoner blant studentene kan være åpne om sin kjønnsidentitet, og at institusjonene også peker på transidentitet i satsningene på inkludering og mangfold, sier Anderssen.

Leger, rådgivere, psykologer og andre hjelpere må være kjent med minoritetsstress som risikofaktor for psykisk sykdom og kjenne til at flere transpersoner blant studentene enn blant de andre studentene har psykososiale utfordringer, avslutter Anderssen.

 

Kontaktpersoner for kommentar:

Norman Anderssen, forsker og hovedforfatter artikkel, Norman.Anderssen@uib.no / 97 67 95 01

Kari Jussie Lønning, leder styringsgruppen SHoT, kari.jussie.lonning@legeforeningen.no / 40 22 49 81

Trond Morten Trondsen, leder SiO Helse, trond.morten.trondsen@sio.no / 90 55 57 12

 

Fakta

Se artikkelen i tidsskriftet BMC Public Health her.

Studien er utført av forskere fra Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, NORCE og SiO.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet med over 50 000 svar. Undersøkelsen er nasjonal og blir utført av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SitSiO og Sammen. SHoT 2018 gir viktig innsikt i hvordan studentene har det og i hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres. Se hele rapporten på: www.studenthelse.no.